02/06/2024 - De botanische Bioblitz in de Mijlemeers op 18 mei 2024. Een mooi resultaat!

Op 18 mei 2024 werd door Natagora, samen met Natuurpunt en CCN Vogelzang CBN een botanische Bioblitz georganiseerd in de Mijlemeers. Een vijftigtal specialisten en liefhebbers van plantkunde kwamen samen om op een leuke manier zoveel mogelijk plantensoorten te identificeren.

Dit leverde een mooi resultaat op.

Er werden 748 waarnemingen verricht die overeenkwamen met de identificatie van 210 plantensoorten. Daarvan waren 69 soorten nog niet waargenomen in deze zone. Toegegeven, de meeste nieuwe waarnemingen zijn vrij algemene planten, maar deze waarnemingen dragen bij aan onze kennis en tonen de grote biodiversiteit aan van het
gebied.

Alle waarnemingen vind op observations.be

In de pers:

31/05/2024 - Eis bouwstop in de Erasmus – Ketelwijk in Anderlecht

CCN Vogelzang CBN, samen met bewoners en het Tuiniersforum des Jardiniers, eist een bouwstop in de Erasmus – Ketelwijk in Anderlecht

De wijk, die enkele jaren geleden werd gebouwd op vruchtbare landbouwgrond, beantwoordt niet aan de doelstellingen van het project om er een ecowijk van te maken. Bovendien vereisen de uitdagingen van de klimaatverandering en de dalende biodiversiteit een nieuwe aanpak van het ruimtelijkeordeningsbeleid zoals het Brussels Gewest ook vooropstelt met zijn toekomstig “klimaat” GBP (Gewestelijk Bestemmingsplan.

Onlangs werden twee nieuwe bouwaanvragen voor in totaal 251 appartementen aan een openbaar onderzoek onderworpen.

De gemeente Anderlecht en het Brussels Gewest zouden een bouwpauze moeten inlassen en de tijd nemen om een algemene evaluatie van deze nieuwe wijk uit te voeren.

Hier ons persbericht :

Reacties :

17/05/2024 - Burgers en verenigingen dienen beroep in bij de Raad van Statetegen het project van de zwemvijver in Neerpede.

Persbericht van 15 mei 2024

Op 3 mei 2024 hebben zes burgers van het collectief Sauvegardons Neerpede, de vzw CCN Vogelzang CBN en de vzw We Are Nature.Brussels bij de Raad van State een een verzoekschrift tot nietigverklaring ingediend tegen de geplande zwemvijver in Neerpede.

Ter herinnering: de afgelopen tweeënhalf jaar is er een krachtige beweging ontstaan die ijvert voor de lokale biodiversiteit en de rust in het park van Neerpede . « Eind 2021 ontdekten we in de pers dat de Neerpedevijver in 2024 “de eerste Brusselse zwemvijver” zou worden. We ondernamen toen actie en het kostte ons 6 maanden om toegang te krijgen tot de bijlagen van het dossier, dat in de media als een voldongen feit werd gepresenteerd. We hebben de talrijke problemen gedocumenteerd en non-stop vragen gesteld aan de gemeentelijke, gewestelijke en federale (Beliris) autoriteiten. Het is duidelijk dat dit project gekenmerkt wordt door een flagrant gebrek aan overleg en duidelijkheid. Door zijn buitensporige omvang is het ecologisch en stedenbouwkundig totaal ongeschikt. Net als het project zelf bevat het dossier talrijke tekortkomingen. Daarom hebben we besloten om het aan te vechten bij de Raad van State », zegt Yannick Laurent, oprichtster van het collectief ‘Sauvegardons Neerpede’.

De belangrijkste voorstanders van de zwemvijver negeerden de oproep van de burgers en verkozen zich te verschuilen achter vermeende racistische verklaringen die totaal niet gerelateerd waren aan Sauvegardons Neerpede.. Opgesloten in een betreurenswaardig neerbuigende en sociaal minachtende houding, gaven ze nooit geldige antwoorden over de inhoud van de zaak of hielden ze geen rekening met de relevante en uitgebreide kritiek van de burgers. Minister Maron, duidelijk slecht geadviseerd door de vennootschap die voorbestemd is om het project te beheren, geloofde dat het legitiem was om een visie te steunen die de plaatselijke bewoners en de zorgen van een groeiend deel van de bevolking uitsluit terwijl er steeds meer verzet komt van burgers tegen technocratische en eenzijdig van bovenaf ontworpen projecten in hun woonomgeving.

Het zwemvijverproject voldoet dus aan alle voorwaarden van de gentrificatiedynamiek die de middenklasse en de arbeidersklasse verzwakt en de natuur kunstmatig maakt.2

De alarmerende achteruitgang van de biodiversiteit die we momenteel meemaken, is deels te wijten aan het verlies van natuurlijke verbindingen tussen de verschillende natuurgebieden. « Het behoud van de biodiversiteit in de Vogelzangbeekvallei is onmogelijk als de natuur en biodiversiteit in aangrenzende groengebieden wordt aangetast. De Neerpedevallei is onze buur en we hebben er belang bij dat de verbinding tussen de twee valleien en de natuurlijke rijkdom van het gebied zelf niet worden aangetast en, hopelijk, verbeterd. Als soorten in één natuurgebied onder negatieve druk komen te staan of verdwijnen, heeft dat ook een negatief effect op populaties in aangrenzende gebieden » legt Bernadette Stallaert van Vogelzang CBN uit.

Gezien de zwakte van het dossier en het sterke publieke verzet ertegen, heeft We Are Nature bepaalde verkozenen van de gemeente Anderlecht en het kabinet van minister Maron uitgenodigd om met de omwonenden rond de tafel te gaan zitten om te zoeken naar alternatieven die de voorkeur genieten. « Wij betreuren dat de overheid weigert om samen met de omwonenden naar alternatieven te zoeken. Het project voor de heraanleg van het park is positief. Zwemmen in de open lucht is zeer welkom. Maar de gekozen locatie is verkeerd. We moeten allen samen de biodiversiteit beschermen, niet verzwakken. En we vinden dat dit soort projecten moet worden ontworpen met en voor degenen die er het meeste nood aan hebben, d.w.z. de sociaaleconomisch zwakkeren. Het project van een zwemvijver in Neerpede is ongeschikt en moet worden opgegeven. Het is mogelijk om beter te doen met het overheidsgeld dat opzij is gezet », zegt Jean-Baptiste Godinot van We Are Nature.

Er is een beroep tot nietigverklaring ingediend bij de Raad van State tegen de bouwvergunning die op 26 februari 2024 werd afgegeven. « De milieueffectenstudie bij de aanvraag voor de bouwvergunning is onvolledig en gebrekkig », aldus Yannick Laurent:

 • Aangezien de vijver een waterlichaam is, is het beschermd en mag de heraanleg ervan normaal gezien geen schade toebrengen aan de inheemse en/of wilde fauna. De aanwezigheid van een installatie om vogels af te schrikken, bijvoorbeeld, is in de plannen voorzien en is duidelijk onverenigbaar met de verplichting om het waterlichaam te beschermen;
 • het effect van de zwemactiviteit op wilde dieren en hun habitats is onvolledig onderzocht. Analyses van de impact van lawaai, verlichting en verstoring door huisdieren zijn ontoereikend, en de impact van trillingen op de bodem en in het water door de gelijktijdige aanwezigheid van honderden mensen in het water en op de oevers is niet bestudeerd;
 • In het milieueffectrapport wordt met geen woord gerept over de kwetsbaarheid van het project voor klimaatverandering. De effecten van de voorspelde temperatuurstijging en de toename van droogte en overstromingen op de watervoorziening en waterkwaliteit worden eenvoudigweg niet geanalyseerd;
 • er is geen alternatieve oplossing (locatie) onderzocht. De keuze voor Neerpede is niet gerechtvaardigd, gezien de onvermijdelijke en verstrekkende gevolgen van het project voor het milieu.

Dezelfde aanvragers bereiden nu een beroep tot nietigverklaring van de milieuvergunning voor, dat binnenkort zal worden ingediend bij het Milieucollege.

01/05/2024 - Botanische bioblitz in de Mijlemeers

18 mei 2024 van 10u tot 16u

Leefmilieu Brussel heeft Natagora belast met de productie van de nieuwe floristische atlas van het Gewest. Het doel is om een inventaris op te stellen van alle plantensoorten die in het gewest voorkomen.

Om de lancering van het project te vieren, organiseert Natagora een bioblitz in de Mijlemeers. Alle informatie vindt u op de website van Natuurpunt.

29/04/2024 - Newsletter Lente 2024

Beste lezers,

In bijlage, onze Newsletter – Lente 2024.

In de Vogelzangbeekvallei is het nieuwe jaar van start gegaan met de inhuldiging van het Kattekasteel en dat roept bij onze voorzitter veel herinneringen op (p 2 & 3).

Ondertussen zijn we aan onze 3de editie van de overzetactie van amfibieën en dit jaar ontdekten we een soort die nog niet op onze inventaris stond (p 4).

De 100-jarige knotwilgen in de Mijlemeers krijgen na 8 jaar eindelijk opnieuw een snoeibeurt. Deze veteranen zijn van onschatbare waarde voor de biodiversiteit en een aangepast beheer is noodzakelijk om ze te bewaren (p 5-7).

De saga over Burger King is spijtig nog niet ten einde. Het is aan de Brusselse Regering om een standpunt in te nemen. Zal de regering de beslissing van het Anderlechtse schepencollege volgen?

Je kan dit dossier volgen op onze FB-pagina en in onze volgende nieuwsbrief hopen we jullie goed nieuws te kunnen brengen.

Onze activiteitenkalender vindt u op p.8.

05/02/2024 - Inhuldiging van het Kattekasteel

Op 18 januari werd het gerenoveerde Kattekasteel plechtig ingehuldigd in het bijzijn van de burgemeester Fabrice Cumps en de schepenen Fatiha El Ikdimi, Allan Neuzy en Guy Wilmart. De renovatie werd gerealiseerd dankzij een samenwerken van verschillende diensten van de gemeente Anderlecht en Leefmilieu Brussel. Het was een werk van lange adam maar vandaag kunnen we deze mooie realisatie bewonderen.

De gerenoveerde villa biedt een onderkomen voor de vzw’s Le Début des Haricots en CCN Vogelzang CBN en zal een centraal punt worden voor alle activiteiten op vlak van natuur en stadslandbouw in de Vogelzangbeekvallei.

Hierbij willen we ook speciaal onze voorzitter Peter Vanbellinghen bedanken. Hij heeft begin jaren negentig acties ondernomen om ervoor te zorgen dat de natuur en het open karakter van de vallei werden bewaard en opgewaardeerd. Dankzij zijn doorzettingsvermogen werden 33 ha van de vallei beschermd en maakt het Kattekasteel deel uit van het beschermde landschap.

17/01/2024 - De Vogelzangbeek treedt buiten haar oevers

In de eerste week van januari veroorzaakte de sterke regenval heel wat overstromingen met alle ellende van dien voor de getroffen slachtoffers. Dit drukt ons met de neus op de feiten. We moeten beken en rivieren opnieuw ruimte geven om buiten hun oevers te kunnen treden.

Gelukkig heeft de Vogelzangbeek op linkeroever nog ruimte om te overstromen. Deze drassige weilanden naast de beek zijn van een onschatbare ecologische waarde. Niet alleen vormen ze hotspots voor biodiversiteit, maar ze zijn ook uitstekende natuurlijke klimaatbuffers.

 • De moerassige gebieden beschermen ons tegen overstromingen.
 • Ze helpen het grondwaterpeil in stand te houden wat belangrijk is in tijden van
  droogte.
 • Ze slaan heel veel CO2 op, een broeikasgas dat mee verantwoordelijk is voor de
  opwarming van de aarde.
 • Ze zijn belangrijk voor specifieke fauna en flora, vaak soorten die de afgelopen jaren
  sterk achteruitgegaan zijn.

En de overstroomde Vogelzangbeekvallei levert ook prachtige foto’s op.

07/01/2024 - Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het beheer en de bescherming van de onbevaarbare waterlopen, de Brusselse vijvers en de Atlas van het hydrografisch netwerk.

In december 2023 organiseerde Leefmilieu Brussel een openbaar onderzoek in verband met het beheer en de bescherming van de onbevaarbare waterlopen en de Brusselse vijvers. In bijlage vindt u de volledige tekst met de gezamenlijke opmerkingen van de Ligue Royal Belge pour la Protections des Oiseaux (LRBPO) en CCN Vogelzang CBN.

Wij vrezen dat het huidige ontwerp dat op tafel ligt het Brussels Gewest niet in staat zal stellen om de doelstellingen te realiseren die gesteld worden door zowel de EU als het Gewest zelf op het vlak van integraal waterbeheer.

Alleen al in de Vogelzangbeekvallei is een zeer groot deel van de waterelementen van de vallei niet opgenomen in het ontwerp. Alle vijvers en grachten verdienen dezelfde bescherming en aandacht om tot een integraal waterbeleid te komen en dragen ertoe bij om het risico op overstromingen te verminderen. De watergerelateerde biodiversiteit wordt niet alleen bepaald door de Vogelzangbeek en de twee gewestelijke vijvers aan Erasmus, maar veeleer door een wisselwerking tussen de talrijke waterrijke gebieden in de vallei.

21/12/2023 - Newsletter Herfst-Winter 2023

Beste lezers,

In bijlage, onze Newsletter – Herfst-Winter 2023.
 
2023 loopt ten einde! We kunnen terugblikken op mooie resultaten.

In het voorjaar hebben we een dossier ingediend bij Urban Brussels om 12 ha in de Mijlemeers te beschermen als landschap. Ondertussen is het Kattekasteel prachtig gerenoveerd en heeft onze vzw er een vast onderkomen (p. 2).

Samen met andere geëngageerde burgers en dankzij moedige beslissingen van de gemeente Anderlecht hebben we meerdere bomen gered van de kettingzaag (p. 3).

In dit nummer vertellen we u ook iets over de geschiedenis van de rechteroever van de Vogelzangbeek (p. 4-7) waar de oeverzone van de beek in de loop der jaren voor een groot deel onder het beton verdwenen is.

Onze activiteitenkalender vindt u op p.8.

07/12/2023 - Kerstmarkt

De Espace Test Agricole organiseert haar Ambachtelijke Kerstmarkt op 13 december, van 16u tot 20u, in het Kattekasteel, 195, Vogelenzangstraat, met ambachtelijke producten, dranken, snacks en groenten (zie bijlage). De CCN Vogelzang CBN zal een stand hebben op de markt om onze vereniging en haar activiteiten te promoten. Als U de markt wilt bezoeken en misschien een handje wilt helpen met de stand, bent U van harte welkom. Alvast hartelijk dank voor uw aanwezigheid en wellicht uw deelname.