05/02/2024 - Inhuldiging van het Kattekasteel

Op 18 januari werd het gerenoveerde Kattekasteel plechtig ingehuldigd in het bijzijn van de burgemeester Fabrice Cumps en de schepenen Fatiha El Ikdimi, Allan Neuzy en Guy Wilmart. De renovatie werd gerealiseerd dankzij een samenwerken van verschillende diensten van de gemeente Anderlecht en Leefmilieu Brussel. Het was een werk van lange adam maar vandaag kunnen we deze mooie realisatie bewonderen.

De gerenoveerde villa biedt een onderkomen voor de vzw’s Le Début des Haricots en CCN Vogelzang CBN en zal een centraal punt worden voor alle activiteiten op vlak van natuur en stadslandbouw in de Vogelzangbeekvallei.

Hierbij willen we ook speciaal onze voorzitter Peter Vanbellinghen bedanken. Hij heeft begin jaren negentig acties ondernomen om ervoor te zorgen dat de natuur en het open karakter van de vallei werden bewaard en opgewaardeerd. Dankzij zijn doorzettingsvermogen werden 33 ha van de vallei beschermd en maakt het Kattekasteel deel uit van het beschermde landschap.

17/01/2024 - De Vogelzangbeek treedt buiten haar oevers

In de eerste week van januari veroorzaakte de sterke regenval heel wat overstromingen met alle ellende van dien voor de getroffen slachtoffers. Dit drukt ons met de neus op de feiten. We moeten beken en rivieren opnieuw ruimte geven om buiten hun oevers te kunnen treden.

Gelukkig heeft de Vogelzangbeek op linkeroever nog ruimte om te overstromen. Deze drassige weilanden naast de beek zijn van een onschatbare ecologische waarde. Niet alleen vormen ze hotspots voor biodiversiteit, maar ze zijn ook uitstekende natuurlijke klimaatbuffers.

  • De moerassige gebieden beschermen ons tegen overstromingen.
  • Ze helpen het grondwaterpeil in stand te houden wat belangrijk is in tijden van
    droogte.
  • Ze slaan heel veel CO2 op, een broeikasgas dat mee verantwoordelijk is voor de
    opwarming van de aarde.
  • Ze zijn belangrijk voor specifieke fauna en flora, vaak soorten die de afgelopen jaren
    sterk achteruitgegaan zijn.

En de overstroomde Vogelzangbeekvallei levert ook prachtige foto’s op.

07/01/2024 - Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het beheer en de bescherming van de onbevaarbare waterlopen, de Brusselse vijvers en de Atlas van het hydrografisch netwerk.

In december 2023 organiseerde Leefmilieu Brussel een openbaar onderzoek in verband met het beheer en de bescherming van de onbevaarbare waterlopen en de Brusselse vijvers. In bijlage vindt u de volledige tekst met de gezamenlijke opmerkingen van de Ligue Royal Belge pour la Protections des Oiseaux (LRBPO) en CCN Vogelzang CBN.

Wij vrezen dat het huidige ontwerp dat op tafel ligt het Brussels Gewest niet in staat zal stellen om de doelstellingen te realiseren die gesteld worden door zowel de EU als het Gewest zelf op het vlak van integraal waterbeheer.

Alleen al in de Vogelzangbeekvallei is een zeer groot deel van de waterelementen van de vallei niet opgenomen in het ontwerp. Alle vijvers en grachten verdienen dezelfde bescherming en aandacht om tot een integraal waterbeleid te komen en dragen ertoe bij om het risico op overstromingen te verminderen. De watergerelateerde biodiversiteit wordt niet alleen bepaald door de Vogelzangbeek en de twee gewestelijke vijvers aan Erasmus, maar veeleer door een wisselwerking tussen de talrijke waterrijke gebieden in de vallei.

21/12/2023 - Newsletter Herfst-Winter 2023

Beste lezers,

In bijlage, onze Newsletter – Herfst-Winter 2023.
 
2023 loopt ten einde! We kunnen terugblikken op mooie resultaten.

In het voorjaar hebben we een dossier ingediend bij Urban Brussels om 12 ha in de Mijlemeers te beschermen als landschap. Ondertussen is het Kattekasteel prachtig gerenoveerd en heeft onze vzw er een vast onderkomen (p. 2).

Samen met andere geëngageerde burgers en dankzij moedige beslissingen van de gemeente Anderlecht hebben we meerdere bomen gered van de kettingzaag (p. 3).

In dit nummer vertellen we u ook iets over de geschiedenis van de rechteroever van de Vogelzangbeek (p. 4-7) waar de oeverzone van de beek in de loop der jaren voor een groot deel onder het beton verdwenen is.

Onze activiteitenkalender vindt u op p.8.

07/12/2023 - Kerstmarkt

De Espace Test Agricole organiseert haar Ambachtelijke Kerstmarkt op 13 december, van 16u tot 20u, in het Kattekasteel, 195, Vogelenzangstraat, met ambachtelijke producten, dranken, snacks en groenten (zie bijlage). De CCN Vogelzang CBN zal een stand hebben op de markt om onze vereniging en haar activiteiten te promoten. Als U de markt wilt bezoeken en misschien een handje wilt helpen met de stand, bent U van harte welkom. Alvast hartelijk dank voor uw aanwezigheid en wellicht uw deelname.

20/11/2023 - Burger King : stedenbouwkundige vergunning geweigerd

Op 14 november heeft het College van Burgemeester en Schepenen de stedenbouwkundige vergunning geweigerd voor de vestiging van een Burger King aan de Bergensesteenweg nr 1429 in Anderlecht, op enkele tientallen meter van het natuurreservaat Vogelzang.

Daarmee zijn ook de twee esdoorn die het bedrijf Burger Brands van plan was om te kappen (voorlopig) gered. Onze vereniging CCN Vogelzang CBN alsook vele andere inwoners van Anderlecht en natuurverenigingen hadden daartegen fel geprotesteerd. Bovendien waren er nog talloze andere redenen waarom deze fastfood gigant daar niet op zijn plaats is. Wij hopen dat de nv Burger Brands tegen die beslissing niet in beroep gaat.

Meer uitleg over de redenen van deze weigering zijn te lezen in de FaceBook-post van de schepen voor ecologische transitie Allan Neuzy.

30/10/2023 - Bomen kappen voor hamburgers !


Update : Burger King : stedenbouwkundige vergunning geweigerd

De Anderlechtse natuurvereniging CCN Vogelzang CBN verzet zich tegen het kappen van bomen voor een nieuwe vestiging van een Burger King op de Bergensesteenweg nr 1429 in Anderlecht. De nieuwe vestiging zou er komen op enkele tientallen meters van het natuurreservaat Vogelzangbeek. Na een openbaar onderzoek in juni van dit jaar, zette de overlegcommissie het licht op groen voor het toekennen van de vergunning. Nu is het wachten op een beslissing van het college van burgemeester en schepenen.
We vragen dat de vergunning geweigerd wordt.

Persbericht :

Reacties :

02/08/2023 - Newsletter Lente-Zomer 2023

Beste lezers,
 
In bijlage, onze Newsletter – Lente-Zomer 2023.
 
In dit nummer verneem je meer over hoe de bosrietzanger zich thuis voelt in de Vogelzangbeekvallei (p. 2 en 3). Ook de salamanders doen het goed. Spijtig genoeg maken we ons ernstige zorgen over de dalende aantallen van de gewone pad (p.4). De nieuwe écotunnel (p.3) en onze actie samen met de vzw Bûûmplanters (p.6) zorgen voor nog meer biodiversiteit in de vallei.

Nu grote delen van de wereld getroffen worden door klimaatcatastrofes, is het voor CCN Vogelzang CBN van groot belang om actie te voeren voor een betere bescherming van de Brusselse natuur. Onze aanvraag voor de bescherming van de Mijlemeers is officieel ingediend (p.5) en we protesteren tegen de projecten waarvoor decennia oude bomen zouden moeten gekapt worden (p.6).

We steunen de nieuwe vzw We Are Nature.Brussels die de Brusselse regering in gebreke gesteld heeft voor haar klimaatbeleid. Bij gebrek aan een antwoord wordt in september een rechtszaak aangespannen. Lees wat jij kan doen op pagina 7 en op de website van We Are Nature.Brussels

En vergeet niet onze activiteitenkalender te raadplegen (p 8).

23/06/2023 - Interpellatie van de gemeenteraad in Anderlecht betreffende de uitbreiding van het bescherming van de Mijlemeers

Op 22 juni 2023 heeft CCN Vogelzang CBN de gemeenteraad geïnterpelleerd om steun te vragen voor het beschermen van de open ruimte en natuur in de Mijlemeers. Hieronder de tekst van de interpellatie en het antwoord van de gemeente.
De gemeente Anderlecht steunt volmondig de aanvraag die onze vereniging heeft ingediend bij het Brussels Gewest om de volledige site van de Mijlemeers te beschermen en zo de biodiversiteit te behouden.

Interpellatie (in het Frans) :

Het antwoord van de gemeente (in het Frans) :

08/06/2023 - De Mijlemeershoeve in Anderlecht: Citydev kapt bomen en verwijdert struikgewas zonder vergunning

Begin juni, midden in het broedseizoen, heeft Citydev het terrein heeft laten opruimen. Het kappen van bomen na 31 maart, zonder vergunning, en het vernietigen van nestplaatsen van beschermde dieren is een inbreuk op de Brusselse ordonnantie betreffende het natuurbehoud van 1 maart 2012.

De vzw CCN Vogelzang CBN, die zich inzet voor de verdediging van de natuur in de Vogelzangbeekvallei is verontwaardigd en heeft officieel klacht ingediend. Het collectief Tuiniersforum des Jardiniers steunt de klacht.

Persbericht (fr/nl) :

Reacties :